Kancelaria
Doradcy Podatkowego
  1. Klient zbiera otrzymane dokumenty księgowe do dostarczonej przez biuro teczki lub archiwizuje w inny sposób, jeśli oryginały nie są przekazywane do Kancelarii.
  2. Do końca danego miesiąca Kancelaria przypomina telefonicznie o konieczności dostarczenia dokumentów za kolejny okres księgowy.
  3. Do 5. danego miesiąca – odbiór/dostarczenie kompletu dokumentów w wybrany przez klienta sposób.
  4. W przypadku korzystania z programu do wystawiania faktur dostarczonego przez biuro (biuro dostarcza bezpłatnie program do fakturowania on-line) nie ma konieczności dostarczania faktur tam wprowadzonych, biuro samo ściągnie potrzebne dane, o ile klient wyrazi na to zgodę. Ściągnięcie danych następuje 5-go dnia każdego miesiąca. W przypadku wprowadzania do systemu faktur sprzedażowych dotyczących poprzedniego miesiąca po tym dniu, klient informuje biuro o tym fakcie.
  5. Po zeskanowaniu dokumentów i preksięgowaniu , jeśli występują pytania do przedłożonych dokumentów księgowych – są one dostępne w panelu klienta, obok skanu dokumentu, którego dotyczy pytanie. W przypadku braku dokumentów okresowych (np. leasing, czynsze, telekomunikacja) klient otrzymuje listę braków mailowo. Klient otrzymuje także sms informujący o konieczności uzupełnienia braków i/lub konieczności dokonania opisów w panelu klienta.
  6. W uzgodnionym w umowie terminie klient otrzymuje informację co do wysokości zobowiązań podatkowych – księgę i składane deklaracje w formie elektronicznej (w zależności od występujących u klienta). Pełna informacja przesyłana jest w formie mailowej, natomiast smsowo informujemy klienta o wysokości i terminach wpłaty podatków.