Kancelaria
Doradcy Podatkowego

Kim jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to przede wszystkim zawód zaufania publicznego, co oznacza iż wykonywany jest przez osoby posiadające określone kwalifikacje, w określonych przepisami formach i wiąże się z przynależnością do samorządu zawodowego.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji (potwierdzonych egzaminem państwowym) wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa.

Współpracując z doradcą podatkowym mają Państwo pewność iż osoba ta posiada wysokie kwalifikacje i stale aktualizuje swoją wiedzę. Na straży wykonywania tego obowiązku stoi Krajowa Izba Doradców Podatkowych, która nakłada na każdego doradcę obowiązek kształcenia, co musi być potwierdzone poprzez zgromadzone przez doradcę punkty szkoleniowe w określonej wysokości. Osoby nie posiadające uprawnień, nie są zobowiązane do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i tylko od ich dobrej woli i sumienności zależy czy wiedzę swoją aktualizują, co w realiach szybko zmieniającego się prawa podatkowego jest konieczne dla prawidłowego prowadzenia spraw klientów.

Doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa. Doradca ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby dane klienta były należycie chronione. Co więcej – doradca podatkowy nie może być przesłuchany przez organy podatkowe, policję i sądy, co do faktów i informacji z jakimi zapoznał się w trakcie świadczenia usług. Osoby nie posiadające uprawnień doradcy podatkowego nie mogą korzystać z prawa odmowy odpowiedzi na pytania dotyczące informacji, które uzyskały świadcząc usługi na rzecz klienta. Zachowanie tajemnicy zawodowej obowiązuje doradcę także po ustaniu świadczenia usług.

Doradca podatkowy ma ponadto daleko szersze uprawnienia, niż te przysługujące osobom usługowo prowadzącym księgi podatkowe. Doradca podatkowy zatem nie tylko prowadzi księgi podatkowe i inne ewidencje, sporządza zeznania i deklaracje podatkowe – może także udzielać opinii, porad, wyjaśnień, reprezentować Klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Doradca podatkowy może ponadto sporządzać poświadczenia odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem.

Doradca podatkowy jest zobowiązany postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej – na straży przestrzegania obowiązków ustawowych doradcy jak i tych ujętych w zasadach etyki zawodowej stoi Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Złamanie zasad może mieć dla doradcy dotkliwe skutki włącznie z odebraniem prawa wykonywania zawodu. Konieczność przestrzegania powyższych obowiązków daje Klientowi gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług i odpowiedzialności doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy ma obowiązek posiadania polisy OC z ustawowo określoną sumą ubezpieczenia, a sam fakt jej zawarcia jest weryfikowany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Klient ma zatem pewność iż umowa taka została przez doradcę zawarta a jego interesy są dodatkowo chronione.

Szczegółowe informację uzyskać można na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych – www.kidp.pl.