Dodatkowe usługi i opłaty (ceny obowiązują od 1 stycznia 2018 roku)

 

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej, VAT-R, zgłoszenie do ZUS, rejestracja w epuap, epue. 200 zł netto, bezpłatnie dla klientów podpisujących umowę o świadczenie usług księgowych
Program do fakturowania ifaktury24 bezpłatnie dla klientów biura
Konwersja danych z systemów do fakturowania i magazynowych klienta bezpłatnie dla klientów biura
Odbiór dokumentów dla klientów ze stałą obsługą księgową – bezpłatnie, pozostali klienci – wg ceny usługi kurierskiej (refaktura)
Sporządzenie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki cywilnej, rejestracja w Ceidg wspólników spółki 250 zł netto, bezpłatnie dla klientów podpisujących umowę o świadczenie usług księgowych
Sporządzenie umowy spółki cywilnej 150 zł netto/h
Rejestracja spółki z o.o. w systemie s24 od 900 zł netto , dla klientów podpisujących umowę o prowadzenie usług księgowych 50% rabat
Sporządzanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-27, PCC, ZD-Z2, PIT-8AR, PIT4R, deklaracji dla podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu od 100 zł netto (dla klientów bez stałej umowy na usługi księgowe)
Sporządzanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, PCC, ZD-Z2, deklaracji dla podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu 50 zł netto
Wystawianie faktur, faktur korygujących, zaliczkowych, not korygujących, kompensat, duplikatów, wezwania do zapłaty 8 zł netto za szt.
Złożenie wniosku o refundację PFRON 150 zł netto pierwszy wniosek, każdy kolejny 50 zł netto
Założenie konta na puesc i wystąpienie o nadanie nr eori 70 zł netto plus opłata skarbowa od pełnomocnictwa
Wypełnienie kompletu dokumentów do zasiłku chorobowego przedsiębiorcy/ wypełnienie dokumentów do zasiłku opiekuńczego 20 zł netto/30 zł netto
Dokonywanie zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej – elektronicznie 20 zł netto
Dokonanie zmian w rejestrach w związku ze zmianą siedziby/miejsca zamieszkania podatnika (Ceidg, VAT-R, ZUS) 50 zł netto
Przygotowanie dokumentów do zmian w rejestrze REGON 120 zł/h, nie mniej niż 30 zł netto
Opracowywanie wniosków kredytowych, przygotowanie dokumentów żądanych przez instytucje udzielające kredytów, udzielanie wyjaśnień do banków 120 zł netto/h, nie mniej niż 60 zł netto
Udzielanie odpowiedzi na zapytani i wysyłanie informacji do komorników w związku z zatrudnieniem 120 zł netto/h, nie mniej niż 30 zł netto
Sporządzanie umów związanych z obrotem gospodarczym i analiza podatkowa umów już zawartych 160 zł netto/h
Sporządzanie wniosków o wydanie zaświadczenia związanego z pomocą de minimis 140 zł netto/h, nie mniej niż 100 zł netto
Realizacja przelewów bankowych do ZUS i US 5 zł od jednego przelewu, nie mniej niż 30 zł netto
Outsourcing realizacji płatności bankowych 5 zł netto od przelewu, nie mniej niż 30 zł netto
Usługi sekretarskie, asystenckie i pozostałe usługi na zlecenie klienta 120 zł netto/h dla klientów ze stałą umową dot. usług księgowych, pozostali klienci 150 zł netto/h
Weryfikacja ksiąg, wyprowadzanie zaległości podatkowych 150 zł netto/h
Wystąpienie z wnioskiem o niezaleganie do ZUS (papierowo/elektronicznie) 30 zł netto/15 zł netto
Przygotowanie wniosku o niezaleganie do US /wraz z wysłaniem elektronicznym 30 zł netto/40 zł netto
Udzielanie wyjaśnień ZUS i US, PEFRON zarówno pisemnie jak i ustnie z przyczyn nie leżących po stronie biura, w tym związanych z nieterminowym regulowaniem płatności przez klienta 140 zł netto/h
Wystawianie zaświadczeń o dochodach pracownika 20 zł netto/szt.
Analiza i przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem obcokrajowca od 80 zł netto
Korekty list płac a także deklaracji, informacji, plików kontrolnych z przyczyn nie leżących po stronie biura 140 zł netto/h, nie mniej niż 35 zł netto
Wysyłka dokumentów pocztą tradycyjną 10 zł koszty plus cena znaczków pocztowych
Sporządzanie wniosków VAT-REF od 100 zł netto
Sprawozdania do GUS 140 zł/h
Usługa ekspres – zaksięgowanie dokumentów w terminach ustawowych dostarczonych po 11 dniu danego miesiąca 60 zł netto za godzinę pracy księgowej (opłata stała nie ulega zmianie)
Usługa ekspres – zaksięgowanie dokumentów przychodowych dostarczonych po 18 dniu miesiąca (dokumenty kosztowe dostarczone po 18 dniu miesiąca są księgowane w indywidualnie ustalonym terminie) 60 zł netto za godzinę pracy księgowej (opłata stała nie ulega zmianie)

 

Wszystkie podane ceny  nie zawierają podatku VAT. Cennik zawiera poglądowe ceny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.